Biến đổi nhịp thở

Nếu chúng ta biểu thị các con số dưới dạng đồ thị về biến động dung tích sống trong quá trình phát triển cá thể cho thấy sự khác biệt giữa người Việt Nam và người Lien xô (trước đây). Rõ ràng dung tích sống của nam giới Liên xô từ 11-12 tuổi đến già luôn luôn cao hơn dung tích sống của nam giới Việt Nam, đối với nữ cũng có hình ảnh tương tự.
Như vậy, nghiên cứu một khía cạnh chức năng phổi người Việt Nam như đã dẫn ở trên và phân tích các số liệu thực tế khác cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng: sự biến động các chỉ số khả năng chúc năng của đường không khí qua mũi gắn liền với sự biến đổi các đặc điểm nhân trắc của cơ thể người trong quá trình phát triển cá thể, đặc biệt là chiều cao và khả năng đàn hồi của tổ chức phổi.
Tần số thở cũng như nhịp tim thay đổi không đồng nhất qua các thời kỳ phát triển cá thể. Chúng tôi quan sát thấy giảm tần số thở ở người Việt Nam từ tuổi thứ tư cho đến 25 tuổi. Tuy nhiên kết thúc có thể sớm hơn hoặc muộn hơn “mốc” 25 tuổi khoảng từ 2-3 năm, nó tương ứng với thời kỳ tăng trưởng cơ thể. Từ 4-8 tuổi nhịp thở giảm từ từ và không thấy sự khác biệt giữa nam và nữ  nhiều tác giả cũng quan sát thấy những hình ảnh tương tự về biến đổi tần số thở. Tuổi tăng lên nhịp thở trở nên ổn định và thưa, pha hít vào của chu trình thở trở nên ngắn hơn, còn pha thở ra và pha ngừng kéo dài hơn. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đến 9 tuổi có sự khác biệt giới tính về tần số thở và tiếp theo cho đến già nhịp thở của nữ nhanh hơn nam.
Thời kỳ thứ hai bắt đầu từ 25-30 cho đến già, nhịp thở đi vào ổn định.
Như vậy trong suốt quá trình sống, biến đổi nhịp thở tương tự biến đổi nhịp tim và cũng chia ra các thời kỳ theo lứa tuổi, chúng chỉ khác nhau về giá trị tuyệt đối của số lần trong một phút. Kết luận này của chúng tôi cũng phù hợp với ý kiến của các tác giả trong và ngoài nước.
Như các số liệu đã nêu ở trên, biến đổi thông khí phút diễn ra theo các thời kỳ chính: thời kỳ tăng tiến và ổn định.
Từ 8 tuổi đến 12 tuổi thể tích phút ở nữ, sau đó đi vào ổn định. Ở nam thời kỳ này có phần kéo dài hơn, từ 9-13 tuổi, sau đó đi vào ổn định – thể tích phút đạt đến. Ở lứa tuổi 12 thể tích phút của nữ vượt nam . Thời kỳ ổn định của thể tích phút bắt đầu từ tuổi 13 với nữ và tuổi 14 đối với nam, kết thúc lúc già chung cho cả hai giới.
Ở nữ thể tích lưu thông tăng từ từ và kéo dài đến 13 tuổi, còn từ 13 đến 14 tuổi thể tích lưu thông ở nữ hầu như bằng nam.