Thuyết điều hòa

Trước tiên là hiện tượng già hóa xảy ra đồng thời với các quá trình phá hủy. Ngược lại với sự già hóa là hiện tượng tăng sự sống (vitauctum-vita-cuộc sống, auctum – tăng thêm, gia tăng).
Thuyết phát triển theo lứa tuổi cho ta thấy các mặt khác nhau của quá trình; ngoài ra nó còn nêu lên được bản chất các mâu thuẫn bên trong cơ thể.
Thuyết phát triển theo lứa tuổi được mang tên học thuyết điều hòa – thích nghi. Sở dĩ gọi là thích nghi vì học thuyết này cho thấy cơ chế giảm khả năng thích nghi của cơ thể là cơ sở xuất hiện bệnh tật lúc già. Còn điều hòa vì những thay đổi xẩy ra trong quá trình này liên quan mật thiết với sự rối loạn cơ chế tự điều chỉnh, tới các quá trình xử lý và truyền thông tin bên trong các hệ thống của cơ thể. Chính sự rối loạn truyền thông tin ở tế bào (hệ thống điều hòa bộ máy di truyền) có ý nghĩa đặc biệt đối với cơ chế lão hóa. Nó thuộc cơ chế điều hòa bằng con đường thần kinh – thể dịch.
Thuyết điều hòa thích nghi cho rằng sự phát triển theo lứa tuổi gồm 2 quá trình. Trước tiên là hiện tượng già hóa xảy ra đồng thời với các quá trình phá huỷ. Ngược lại với sự già hóa là hiện tượng tăng sự sống (vitauctum-vita-cuộc sống, auctum – tăng thêm, gia tăng). Tăng sự sống là quá trình sinh học đặc trưng cho tất cả hệ thống nhằm đảm bảo khả năng hoạt động cụ thể, hạn chế và loại trừ những biểu hiện của sự già hóa, tăng tuổi thọ. Phát triển theo lứa tuổi là sự thống nhất và đấu tranh giữa các quá trình đối lập.
Ngay các thể protid và các tế bào xuất hiện trong các giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hóa đã có hiên tượng già hóa. Tuy vậy cuộc sống vẫn tồn tại ngày một hoàn thiện. Tại sao lại như vậy? Điều này chỉ thực hiện được một khi trong quá trình tiến hóa của hệ thống sống đã xuất hiện quá trình đối lập làm tăng khả năng sinh tồn của cơ thể. Cơ chế lão hóa và tăng sự sống điều hòa các mối liên hệ giữa chúng thay đổi trong quá trình tiến hóa. Chúng có nội dung không giống nhau ở các đơn bào, các cơ thể đa bào phức tạp và các cơ thể có não phát triển, đồng thời với nó là sự xuất hiện điều hoà bằng cơ chế thần kinh – thể dịch. Mức độ tiến hóa của hệ thống sống càng cao bao nhiêu thì vai trò của cơ chế thần kinh thể dịch đối với quá trình tăng sự sống càng lớn bấy nhiêu. Rối loạn hoạt động của các cơ chế này làm cho cơ thể bị lão hoá. Các công trình nghiên cứu quá trình tăng tuổi thọ bắt đầu đã trên 30 năm nay.