Tuần hoàn ngoại biên

Hướng thay đổi này phụ thuộc bởi tăng pha co đẳng trường (pha tăng áp lực trong thất), trong khi đó pha co bóp mất đồng thì (biến thể) thực tế không bị biến đổi theo tuổi. Điều đó đặc biệt rõ từ việc tính toán chỉ số co đẳng trường trong thì tâm thu. Ở người lứa tuổi 60 thời kỳ đẩy máu thường ngắn do phụ thuộc bởi giảm tống máu của tim, mà hiện tượng này thường thấy ở lứa tuổi này. Trường hợp trên đưa đến xuất hiện tăng các pha đẩy máu nhanh và rút ngắn pha đẩy máu chậm. Sự phân bố lại như vậy về cấu trúc pha – là kéo dài pha đẩy máu nhanh, có thể liên quan đến giảm khả năng co bóp của tim khi có tăng sức của mạch ngoại biên. Kéo dài pha đẩy máu nhanh và rút ngắn pha đẩy máu chậm cũng được thể hiện khi ghi lưu huyết đồ (reogramme) và dao động đồ (electrokimogramme) từ nhánh lên của động mạch chủ và quai của nó. Tính tỷ lệ của thời kỳ đẩy máu so với thời kỳ căng cơ (gọi là hệ số Blumberger) nói lên rằng công tiêu phí trực tiếp tống máu từ thất trái ở thì tâm thu đòi hỏi điện thế cơ tim cao (tăng áp lực trong thất) và diễn ra sau một khoảng thời gian lớn. Người ta cho rằng kéo dài thời kỳ tâm thu điện học cũng như cơ học của tim là sự sắp xếp lại một cách thuận lợi hoạt động của tim, cần thiết về huyết động trong những điều kiện cụ thể. Do tuổi tác cần phải chỉnh đốn thời kỳ tâm trương của chu chuyển tim – đó là kéo dài thời kỳ giã đẳng trường và pha đầy máu nhanh thụ động khi rút ngắn tương đối thời kỳ làm đầy máu chung.
Tuần hoàn ngoại biên
Khi già trong các trục động mạch lớn nội mạc rắn cứng lại do xơ hoá, cũng như các màng trong khác, teo các lớp cơ, giảm tính đàn hồi. Theo số liệu của Harris (1978) tính đàn hồi của các động mạch lớn ở người lứa tuổi 70 giảm đi 2 lần so với người 20 tuổi. Các tĩnh mạch cũng được thay đổi, chỉnh đốn lại rõ rệt. Nhưng những biến đổi trong tĩnh mạch được thể hiện ở mức thấp hơn so với động mạch.
Theo ý kiến của nhiều tác giả sự xơ hoá sinh lý của các mạch bị suy giảm ở ngoại biên. Nhưng trong những điều kiện như nhau khác, những biến đổi hệ thống mạch được thể hiện ở mức độ cao hơn trên các chi dưới so với các chi trên. Trên tay phải những biến đổi thể hiện rõ hơn so với tay trái. Nhiều nghiên cứu về tốc độ dẫn truyền sóng mạch cho thấy sự mất đi tính đàn hồi của các động mạch.